copyrighted by Lnet sp. z o.o.    
head head
head head head
 
Aktualności
Forum
Oferta i cennik
Poczta
Usługi sieciowe
Twoje łącze
Kontakt z nami
Lnet-TELECOM
Projekty UE
Polityka prywatności
 
alarmuj

Nazwa projektu:Rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej LNET służącej zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa informacyjnego
Nazwa beneficjenta:LNET Sp. z o.o., ul. Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź
Wartość projektu:1.031.217,18 zł
Wartość dofinansowania:716.110,07 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wstęp

Projekt pt. "Rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej LNET służącej zaspokajaniu potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego" wpisuje sie w cele i strategie działania IV.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Głównym Celem projektu LNET jest poprawa dostępu do zaawansowanych technologii ICT przez mieszkańców poprzez stworzenie takich rozwiązań telekomunikacyjnych, które będą otwarte technologicznie i przyjazne dla środowiska naturalnego. Cel ten został osiągnięty poprzez budowę szerokopasmowej sieci szkieletowej, dystrybucyjnej i dostępowej według modelu Fiber To The Building (światłowód do budynku) oraz rozbudowę stworzonego przez LNET centrum przetwarzania danych cyfrowych programów telewizyjnych.

Opis projektu

Projekt pt: Rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej LNET służącej zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa informacyjnego zrealizowany został w trzech etapach.

Etap nr 1: Doprowadzenie światłowodowej sieci szkieletowej LNET do osiedla Janów wraz z organizacją PIAP-a przy ul. Jurczyńskiego 30a.

W ramach tego etapu zostało wybudowane połączenie światłowodowe sieci szkieletowej LNET, z węzłem szkieletowym zlokalizowanym na osiedlu Janów. Węzeł ten obsługuje światłowodową sieć dystrybucyjną LNET, zapewniając realizację szerokopasmowych usług dostępu do Internetu dla osiedla Janów. Zapewniło to eliminację bariery w dalszym rozwoju szerokopasmowych usług dostępu do Internetu w tej części sieci LNET.

Etap nr 2: Wyposażenie centrum zarządzania i przetwarzania danych elektronicznych znajdującego się w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w siedzibie LNET przy ulicy Jurczyńskiego 34.

Rozbudowa centrum zarządzania i przetwarzania danych LNET w ramach tego zadania miała na celu poszerzenie oferty programowej dostępnej w sieci LNET, z położeniem szczególnego nacisku na powszechny dostęp (w ramach podstawowego pakietu programów) do nowych programów informacyjnych, edukacyjnych, popularno-naukowych i innych dających dostęp do szerokiego zakresu wiedzy i aktualnej informacji. Wysoki poziom innowacyjności tej części projektu polega na zastosowaniu opracowanego przez LNET autorskiego rozwiązania do cyfryzacji analogowych sieci telewizji kablowej. Planowana rozbudowa systemu pozwoliła na pełniejsze wykorzystanie stworzonego rozwiązania przez zapewnienie dostępu do większej liczby źródeł danych programów TV oraz zwiększenie atrakcyjności usługi telewizji cyfrowej, bazującej na opisanym rozwiązaniu, w szczególności wzbogacenie jej o przekazy niosące treści informacyjne i upowszechniające wiedzę.

W ramach tego etapu zakupiono urządzenia, na których zostało uruchomione i opracowane przez LNET oprogramowanie obsługujące analizę i przetwarzanie strumieni danych oraz systemu dostępu warunkowego współpracującego z powszechnie dostępnymi odbiornikami telewizyjnymi spełniającymi obowiązujący w Polsce standard DVB-T. W ramach tego zadania zapewniono odpowiednie warunki dla pracy urządzeń poprzez zakup i instalację klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym centrum zarządzania i przetwarzania danych elektronicznych w którym zainstalowano urządzenia.

Etap nr 3: Realizacja sieci szerokopasmowej na obszarze należącym do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Chrobrego w Łodzi wraz z organizacją PIAP-a

W ramach tego etapu firma LNET stworzyła bezpieczną, przyjazną dla środowiska i społeczeństwa szerokopasmową sieć telekomunikacyjną według modelu Fiber To The Building (światłowód do budynku) zlokalizowaną w zasobach mieszkaniowych osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Chrobrego w Łodzi. Założenia przyjęte w projekcie i zrealizowane w ramach tego Etapu przyczyniły sie do wprowadzenia usług przygotowanych na nadchodzące trendy technologiczne, wymagających m.in. wysokiej przepływności sieci.

Realizacja projektu pozwoliła na dotarcie do indywidualnego użytkownika końcowego z dedykowanym łączem cyfrowym o przepustowości 1 Gb/s. Pasmo na takim łączu, w odróżnieniu od technologii łącza współdzielonego (np. PON, DOCSIS) umożliwia faktyczne osiągnięcie deklarowanej prędkości 1 Gb/s dla każdego zakończenia sieci, przy zapewnieniu stosownej sieci dystrybucyjnych i szkieletowej w technologii światłowodowej. Już na samym początku uruchomienia sieci wprowadzono usługi o przepływności powyżej 250 Mb/s.

Publiczne punkty dostępu do Interentu (PIAP)

Realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do rozpowszechniania szerokopasmowego Internetu w placówkach publicznych, takich jak biblioteki, szkoły i przedszkola.

W ramach Etapów projektu utworzone zostały tzw. PIAPy (ang. PIAP: Public Internet Access Point). Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju organizmu miejskiego i potrzebą aktywnej współpracy z mieszkańcami coraz częściej podejmowane są decyzje o budowie tzw. Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. W ramach realizacji niniejszego projektu PIAPy takie zostały zorganizowane w ramach porozumienia z Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego, w dwóch filiach biblioteki:

  1. Filia nr 3, 93-126 Łódź, ul. Jurczyńskiego 30a,
  2. Filia nr 6, 92-518 Łódź, ul. Gorkiego 63.

Usługi dostępu do Internetu świadczone za pośrednictwem infrastruktury dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze sieciowej powstałej w wyniku niniejszego projektu stało się możliwe świadczenie usług indywidualnego dostępu do Internetu o niespotykanych dotyczczas parametrach i po bardzo przystępnej cenie.
RPO Promuję łódzkie Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

. . .
acrabit
symantec

Strona główna | Aktualności | Forum | Oferta i cennik | Poczta | Usługi sieciowe | Twoje łącze
Kontakt z nami | Lnet-TELECOM | Projekty UE | Polityka prywatności | Alarmuj Serwis
infotech aktualno�ci